Phí Phạt Trễ Hạn Thanh Toán

Tải ứng dụng vay tiền tại đây

 

Bảng Phí Phạt Trễ Hạn Thanh Toán

Mức phạt đầu tiên, thanh toán kể từ ngày thứ 4 ( 04 ) sau ngày đến hạn thanh toán2. Mức phạt phát sinh thêm lần 2, thanh toán kể từ ngày thứ mười lăm( 15 ) sau ngày đến hạn thanh toán3. Mức phát sinh lần 3, không thanh toán kể từ ngày thứ ba mươi ( 30 ) sau ngày đến hạn thanh toán, SHA có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, KH sẽ chịu mọi hình thức phạt của SHA đưa ra trước pháp luật
150.000đ
( Một trăm năm mươi nghìn đồng)
300.000đ
( Ba trăm nghìn đồng )
600.000đ
( Sáu trăm nghìn đồng )