Chính sách quyền riêng tư

Posted on Posted in Uncategorized

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều khoản về Quyền riêng tư của SHA giải thích về dữ liệu cá nhân mà SHA thu thập và cách SHA sử dụng dữ liệu đó. Chào mừng bạn đến với SHA (“SHA,” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi và một số công ty mà chúng tôi hợp tác sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các dịch vụ dành cho thiết bị di động, trang web và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp về hoặc liên quan đến các dịch vụ của SHA (gọi chung là “Dịch vụ”) và lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

 • Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng để đăng ký nội dung, bao gồm thông tin, hình ảnh, và tài liệu khác (“Nội dung của người dùng”) lên Dịch vụ.
 • Chính sách của chúng tôi áp dụng với tất cả người dùng sử dụng Dịch vụ (“Người dùng”).
 1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây.

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:

 • Tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản SHA.
 • Thông tin về bạn
 • Thông tin về người thân của bạn
 • Các thông tin

Thông tin phân tích khác:

 • Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đánh giá xu hướng sử dụng và lưu lượng truy cập Dịch vụ và hỗ trợ chúng tôi cải thiện Dịch vụ.

Cookie và các công nghệ tương tự:

 • Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như pixel, tập tin chỉ báo và bộ nhớ cục bộ để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng SHA cũng như cung cấp cho bạn các tính năng.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu các nhà quảng cáo hoặc đối tác khác phân phối quảng cáo hoặc dịch vụ đến các thiết bị của bạn. Họ có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự được chúng tôi hoặc bên thứ ba đưa vào.
 • Thông tin khác có trong phần Giới thiệu về cookie của chúng tôi

Số nhận dạng thiết bị:

 • Khi bạn sử dụng thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát, lưu trữ trên thiết bị của bạn và/hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều “số nhận dạng thiết bị”. Số nhận dạng thiết bị là những tệp dữ liệu nhỏ hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự trên hoặc được liên kết với thiết bị di động của bạn. Số nhận dạng thiết bị nhận dạng duy nhất thiết bị di động của bạn. Số nhận dạng thiết bị có thể là dữ liệu được lưu trữ liên quan đến phần cứng thiết bị, dữ liệu được lưu trữ liên quan đến hệ điều hành hoặc phần mềm khác của thiết bị hoặc dữ liệu được SHA gửi đến thiết bị của bạn.
 • Số nhận dạng thiết bị có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc cho đối tác bên thứ ba về cách bạn duyệt web và sử dụng Dịch vụ cũng như có thể giúp chúng tôi hoặc những người khác cung cấp báo cáo hoặc nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của số nhận dạng thiết bị bị hỏng hoặc bị vô hiệu hóa.
 1. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài một số việc sử dụng cụ thể đối với thông tin chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình nhận được để:

 • giúp bạn truy cập một cách hiệu quả vào thông tin của mình sau khi đăng nhập
 • nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tới bạn truy cập Dịch vụ;
 • cung cấp thông tin và nội dung được cá nhân hóa cho bạn và người khác. Thông tin và nội dung này có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị khác
 • cung cấp, cải thiện, thử nghiệm và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi
 • phát triển và thử nghiệm các sản phẩm cũng như tính năng mới
 • giám sát số liệu như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học
 • chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố kỹ thuật
 • tự động cập nhật ứng dụng SHA trên thiết bị của bạn
 1. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài SHA (hoặc nhóm các công ty mà SHA là một bộ phận trong đó) mà không có sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ như được nêu trong Chính sách này.

Các bên mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 • Chúng tôi có thể chia sẻ Nội dung của người dùng và thông tin của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin từ cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và dữ liệu sử dụng) với những doanh nghiệp là một bộ phận hợp pháp của cùng một nhóm các công ty mà SHA là một bộ phận trong đó hoặc trở thành một phần của nhóm đó (“Chi nhánh”). Chi nhánh có thể sử dụng thông tin này để giúp cung cấp, hiểu và cải thiện Dịch vụ (bao gồm bằng cách cung cấp thông tin phân tích) và các dịch vụ của chính Chi nhánh (bao gồm bằng cách cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và phù hợp hơn). Nhưng những Chi nhánh này sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn về người có thể xem ảnh của bạn.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn cũng như thông tin từ các công cụ như cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu vị trí với các tổ chức bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn (“Nhà cung cấp dịch vụ”). Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn ở mức độ phù hợp cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo các điều khoản bí mật hợp lý.
 • Chúng tôi có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng bạn và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh với các bên khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin của bạn những thông tin khác theo cách không còn được liên kết với bạn và chia sẻ thông tin được tổng hợp đó.

Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát:

 • Nếu chúng tôi bán hay chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ SHA hoặc tài sản khác cho một tổ chức khác (ví dụ: trong khi thực hiện giao dịch như sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, thanh lý), thông tin của bạn như tên và địa chỉ email, Nội dung của người dùng và mọi thông tin khác được thu thập qua Dịch vụ có thể nằm thuộc các mục được bán hoặc chuyển nhượng. Bạn sẽ tiếp tục sở hữu Nội dung của người dùng của mình. Người mua hoặc người được chuyển nhượng sẽ phải tôn trọng cam kết mà chúng tôi đưa ra trong Chính sách quyền riêng tư này.

Phản hồi các yêu cầu pháp lý và tránh gây hại:

 • Chúng tôi có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin của bạn khi phản hồi các yêu cầu pháp lý (như lệnh khám, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi tin rằng luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Việc này có thể bao gồm phản hồi các yêu cầu pháp lý từ khu vực pháp quyền bên ngoài Việt Nam, nơi chúng tôi tin rằng luật pháp thuộc khu vực pháp quyền đó yêu cầu phản hồi, ảnh hưởng đến người dùng trong khu vực pháp quyền đó và thống nhất với các tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới. Chúng tôi cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để: phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác; để tự bảo vệ chúng tôi, bạn và người khác, bao gồm như một phần của việc điều tra; và để ngăn ngừa tử vong hoặc thương tích sắp xảy ra với cơ thể. Thông tin chúng tôi nhận được về bạn có thể được truy cập, xử lý và lưu giữ trong một khoảng thời gian dài khi đó là đối tượng của yêu cầu, nghĩa vụ pháp lý, điều tra của chính phủ hoặc điều tra liên quan đến khả năng vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nhằm ngăn ngừa thiệt hại.
 1. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Lưu trữ và xử lý:

 • Thông tin của bạn được thu thập qua Dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam và/hoặc bất kỳ quốc gia nào khá.
 • SHA, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể truyền thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm thông tin cá nhân qua biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực pháp lý của bạn đến quốc gia hoặc khu vực khác trên toàn thế giới. Nếu bạn đang sống tại Liên minh châu âu hoặc khu vực khác có luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật của Việt Nam, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể truyền thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, tới quốc gia và khu vực pháp lý không có luật bảo vệ dữ liệu giống như tại khu vực pháp lý của bạn.
 • Bằng cách đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý truyền thông tin đến Việt Nam hoặc đến bất kỳ quốc gia nào khác nơi SHA, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của SHA có cơ sở cũng như việc sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.
 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại giúp giữ bảo mật thông tin được thu thập qua Dịch vụ cũng như thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, SHA không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi thông tin bạn gửi đến SHA hay đảm bảo rằng thông tin trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hay phá hủy.
 • Hãy góp phần trợ giúp chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bí mật của thông tin tài khoản và mật khẩu duy nhất của mình cũng như có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào email giữa bạn với SHA, tại mọi thời điểm. Cài đặt quyền riêng tư của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mà các dịch vụ phương tiện xã hội bạn kết nối với SHA thực hiện đối với các dịch vụ của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tính năng, quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật của bất kỳ tổ chức nào khác.
 1. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

SHA không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ không nhắm tới trẻ em dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể.

 1. DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB KHÁC

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.

 1. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc về Dịch vụ, vui lòng tìm kênh hỗ trợ thích hợp để liên hệ với chúng tôi.

 1. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng, SHA có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, do đó, hãy xem lại theo định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu thông báo sửa đổi hoặc cập nhật bổ sung khi thích hợp trong trường hợp đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng SHA hoặc Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó của bạn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *